Froukje de Boer 
http://www.froukjedeboer.nl 

NL
Froukje de Boer (1994) maakt leefomgevingen voor objecten. (Gefaalde) structuren figureren als basis in het streven naar een continuïteit waarbij een object als materiaal op zichzelf staat en in transformatie voortgaat. 

EN
Froukje de Boer (1994) makes living environments for objects. (Failed) structures figure as a base in striving for a continuity in which an object as material stands alone and proceeds in transformation. 

Work in exhibition: 
Fragment of The Offline Database       
Moved back and forth 22 times in 0.25 of a second.
2020

Photo by Koen Kievits.

Joep Caenen
https://joepcaenen.com

NL
Binnen mijn praktijk beschouw ik kunst als het ongrijpbare dat zich tussen ons in bevindt. Een ervaring waarin de connecties die ons verbinden zich kortstondig naar de voorgrond bewegen. De bewustwording van de mogelijkheid tot meer binnen een persoon, object, moment of gedachtegang dan hoe deze zich initieel liet blijken.
Mijn werken dienen enkel als middel, entiteiten die een poging doen tot het vatbaarder maken, een conditie voeden waarin kunst een mogelijkheid wordt.

EN
Within my practise I Consider art as a raw potential for objects, people and moments to supersede their initial manifestation & intent. With artworks fulfilling the role of tools for us to play with, a product of an active endeavor, possessing an inherent quality to facilitate opportunity. I strive to create conditions in which we enter an open state of mind susceptible to the intangible and fleeting experience that is art.


Work in exhibition:
Sugarcane
Oil on canvas, 140x140cm

 

Performance of ‘Cyclus van Dagdagelijksheid’ at opening night (23 July). Photo by Koen Kievits.

Harm In ’t Groen
http://meneergroeneman.nl 

NL
Vanuit een omnistisch oogpunt de wereld bevragend. Objecten die om een aanraking of beroering vragen en die door middel van deze beroering der materie een bewustwording tot stand brengen. Zodat de waarnemer zijn eigen waarheid kan omhelzen. 

EN
From an omnistic viewpoint questioning the world. Objects that ask for a touch and by means of this touch of the material create an awareness. So that the observer can embrace his own truth. 

Works in exhibition:

  • Call me maybe?
    2020
    Installation
  • Cyclus van dagdagelijksheid
    2020
    Performance
  • Woke words
    2020
    Installation with audio
  • Mirrormirror
    Wall sculpture
  • Droommasker #2
    Sculpture

Kim Gromoll
https://kimgromoll.com 

NL
Gromolls praktijk is gebaseerd op eigenaardige persoonlijke fascinaties met onderwerpen in de natuur die vaak over het hoofd gezien worden, maar zelfs op de meest gewone plaatsen veelvuldig voorkomen. Een methodische aanpak die bestaat uit het verzamelen, preserveren en analyseren van verschillende natuurlijke voorwerpen is vaak het startpunt waaruit haar kunstwerken groeien. Het zijn minimale interventies om een aspect te belichten of het subject op de meest oprechte manier te tonen. Haar werken proberen het gebruik en de toe-eigening van de natuur in de naam van onze culturele identiteit en om op subtiele wijze te pleiten om deze balans te bekijken en een dialoog aan te gaan met natuur in ons leven. 

EN
Gromolls artistic practice is built upon peculiar personal captivations with subjects in nature that are often overlooked yet may be found abundantly even in the most common of places. A methodical approach consisting of the collecting, preserving and analyzing of various natural objects is often the starting point from which her artworks grow. They are minimal interventions in order to illuminate an aspect, display the subject in the most genuine manner. Her artworks aim to question the use and appropriation of nature in the name of our cultural identity and to make a subtle plea for us to examine this very balance and open a dialogue with nature in our lives.

Work in exhibition:

Canang Sari
2020
locally collected plants, typha leafs, flowers, liquorice, oat, frangipani scent, seashell, turmeric, potato, herbs
Canang sari (ᬘᬦᬂᬲᬭᬶ) – daily offerings Canang – palm leaf basket, in kawi language/old javanese: ca – beautiful, nang – purpose Sari (balinese word) – essence

Photo by Koen Kievits.

Elina Hadjinicola
https://elina-hadjinicola6.webnode.com/ 

NL
De artistieke praktijk van Elina resulteert in tijdelijke, procedurele configuraties waar materialen een uncanny eigen leven leiden. In haar werk met bijenwas verkent ze dieren als producenten van materiële cultuur en reageert ze door de precariteit van het materiaal op kwesties als klimaatverandering. De intrinsieke eigenschappen van het materiaal en de kans om te reageren op de omgeving, maken het vrij op zichzelf. Was is vast, maar het kan gemakkelijk vloeibaar worden. Zo tijdelijk en kneedbaar vandaag de dag is, is de toestand van de dieren – en in het bijzonder die van de bijen – die aan het uitsterven zijn, zo tijdelijk is was. 

EN
Elina’s artistic practice results in temporary, procedural configurations where materials develop uncanny lives of their own. Working with beeswax, she explores animals as producers of material culture and responds through the precarity of the material on issues as climate change. The material’s intrinsic properties and its chance to react on its environment, are setting it free on themselves. Wax is solid, but it may be easily liquified. As temporary and malleable is today the state of animals -and specifically the bees- under extinction, as temporary is wax.

Work in exhibition
What If
2020
Installation

Photo by Koen Kievits.

Anna Hor

NL
In haar praktijk laat Anna Hor zich leiden door een onderzoek naar de potentie van materialen, materialiteit en de zeggenschap van objecten. Ze creëert sculpturen die opvallen door hun bijzonder tactiele oppervlaktes en ambigue materialen, die refereren aan het kinderlijke gevoel iets nieuws te hebben ontdekt. Daarnaast transformeert ze de functie van herkenbare voorwerpen als dragers voor haar onherkenbare sculpturen. Ze toont deze in speelse installaties, vaak in combinatie met bewegende beelden die ze van haar sculpturen maakt.

EN
Anna has a material led practice that investigates the potential of materials, materiality and the agency of objects. She creates sculptures characterised by highly tactile surfaces and ambiguous materials that aim to bring back that child-like feeling of discovering something new. She also transforms the function of familiar objects to hold her unfamiliar sculptures in playful installations, which often include moving-image works developed from her sculptures.

Work in exhibition:
Blending In, Taking Over and Fitting In
2020
Installation

Koen Kievits
https://www.koenkievits.com

NL
Het wonder is stervende, de toeschouwer met haar. 
Door middel van het plaatsen van interventies, het documenteren van fenomenen en het toepassen van verschillende fotografische technieken probeert Koen Kievits de waarde van het mysterie te onderzoeken in een onttoverde wereld. 

EN
The miracle is dying, the viewer with her.
By carrying out interventions, documenting phenomena and using multiple photographic techniques Koen Kievits is trying the research the value of the mystery in a disenchanted world

Works in exhibition:

  • Revelation
    2019
    C-print on archival paper, mounted on aluminium, wooden frame, museum glass. 
  • In The Pursuit Of Motion
    2020
    Polaroid, tracing paper, wooden frame, museum glass.
  • Thoughts
    2020
    Polaroid, wooden frame, museum glass
  • Alignment
    2020
    Inkjet print on Hahnemühle Matte Photo Rag 308, mounted on aluminium.
  • Maupertuis
    2020
    Ceramics

CHRISTINA DE KORTE
http://christinadekorte.nl/

NL
De liefde voor volle omgevingen speelt een belangrijke rol in het werk van Christina de Korte. Ze maakt schilderijen op verschillende soorten textiel, waarmee ze installaties creëert. Kleur, patronen en hoeveelheid spelen hierin een hoofdrol. De installaties van De Korte trekken je in een visuele explosie van kleuren en patronen, waarbij alles om je aandacht vraagt. Naast haar kunstpraktijk leert ze de Arabische taal en verdiept ze zich in ‘niet-westerse’ kunstvormen, religies en geschiedenis. De combinatie van werken in haar atelier, de theorie en de zwierige letters van het Arabische schrift versterken elkaar.

EN
The love for crowded environments plays an important role in the work of Christina de Korte. She creates paintings on different types of textile, with which she creates installations. Color, patterns and quantity play a major role. De Korte’s installations draw you into a visual explosion of colors and patterns, where everything asks for your attention. Besides her art practice, she is learning Arabic and is delving into “non-Western” art forms, religions and history. The combination of working in her studio, theories, and the graceful letters of Arabic reinforce each other.

Works in exhibition:
• 4 paintings
• Monstera
Collaboration: Christina de Korte, Pleun Moons & Jet Pronk
2020

 

Melanie Maria
http://melanie-maria.com

 NL
Wie is het individu en wat is het collectief? Wat delen we en hoe komen we tussenbeide? Hoe ontvangen we en hoe bewust zijn we van onze omgeving? Melanie Maria gelooft dat wij allen verlangen naar een emotionele connectie met de Ander. Door fysieke performance, het gebruik van de publieke ruimte en menselijke handelingen nodigt zij de toeschouwer uit om dichterbij te komen.
Melanie Maria werkt in én met het moment. Het is afhankelijk van de situatie, locatie en lichamen hoe een performance zich vormt tot ‘resultaat’. Elk werk is dan ook een onderzoek, waar ze grip probeert te krijgen in ons verlangen in het maken van een connectie met elkaar en de omgeving. Om het proces en de bewegingen zo eerlijk mogelijk te laten verlopen, werkt Melanie Maria voornamelijk met niet-professionele performers.

EN
Who is the individual and what is the collective? What do we share and how do we interfere? How do we perceive and how aware are we of our surroundings? Melanie Maria believes that we are all longing for an emotional connection with the other. By physical performance, the use of public space and human gestures; she invites the spectator to come closer.
Melanie Maria works in and with the moment. It depends on the situation, location and bodies how a performance develops into a ‘result’. Every artwork is a research, where she is trying to get a grip on our desire to make a connection with each other and our surroundings.

Work in exhibition:
• Mistroostige Plekken
Video – 16’43”

 

Annï Mertens
www.annimertens.net 

NL
De in Luxemburg geboren Annï Mertens woont en werkt momenteel in Utrecht. Ze gebruikt keramiek, hout, gips, kleur en een gezonde dosis humor in haar sculpturale installaties. Door het op speelse wijze buigen, coaten en verdraaien van materialen creëert Mertens objecten die tegelijkertijd zowel solide als vloeibaar lijken te zijn. Haar sculpturale objecten reflecteren op momenten van vreugde, staten van beweging en de absurditeit van het bestaan. In haar installaties, die vaak de vorm hebben van ruimtelijke assemblages geïnspireerd door openbare ruimtes als zwembaden en speeltuinen, spelen haar sculpturen een visueel en ruimtelijk spel. Daarbij is ze op zoek naar poëtische samenhang tussen vorm, kleur en textuur. 

EN
Born in Luxembourg, Annï Mertens is an artist living and working in Utrecht, The Netherlands. She uses ceramics, wood, plaster, concrete, colour and a healthy dose of humor in her sculpture installations. By playfully bending, coating and twisting materials, Mertens creates objects that seem both solid and not at the same time. Her sculptural objects reflect feelings of joy, states of movement and absurd existence. In her installations, that take the form of spatial assemblages inspired by public spaces like swimming pools or playgrounds, her sculptures play visual and spatial games, seeking poetic coherence between shape, colour and textures.

Work in exhibition
• Spare tire
2019
Glazed ceramics, tire
• A healthy dose of humour
2019
Glazed ceramics

Pleun Moons
www.pleunmoons.com 

NL
“In mijn werk volg ik het meestal niet-rechtlijnige pad van de zoektocht naar verdwaling, het fysiek worden van een droom, een verwijzing naar een niet aanschouwelijke werkelijkheid. Hoe verstilt de tijd? Hoe creëert ritme een toevalligheid? Waar vind ik schoonheid? Is het troost, verlangen of zingeving? Dankzij de materie van de verf en de ondergrond kan alle leegte daartussen een benadering vormen. Een allegorie, wellicht.”

EN
“In my work I try to follow a usually non-linear path that seeks out to wander, to make a dream become physical; a reference to a non-illustrive reality. How does time become still? How does rhythm create coincidence? Where do I find beauty? Do I seek consolation, hope, or meaning? The void between the materiality of the paint and the surface can create an entrance. Or an allegory, perhaps.”

Works in exhibition:
• Water Garden
• Moonlight Garden
Collaboration: Pleun Moons & Marc Mulders
Serie of 3 mixed media paintings
• Monstera
Collaboration: Christina de Korte, Pleun Moons & Jet Pronk
2020

 

Roos Nieboer
http://www.roosnieboer.com

NL
Een test invullen om te ontdekken wat je van een gebouw vindt, een prototype ontwikkelen om een brief naar je oma te schrijven of een voice over die je vertelt hoe je het best onopgemerkt door een menigte kan bewegen, allemaal manieren om grip te krijgen op de werkelijkheid op een vaak absurde manier. Roos Nieboer werkt met performance, tekst en textiel en onderzoekt zo of er een algemene theorie kan worden gevonden die wij kunnen toepassen op de wereld en hoe we erin moeten leven.
Door te spelen met de losse associaties tussen woord, beeld en betekenis, stimuleert ze de verbeelding van de toeschouwers.

EN
A test to discover how you feel about a building, a prototype to write a letter to your grandmother or a voice-over that tells you how to move through a crowd unnoticed: different and often absurd ways to get a grip on reality. Roos Nieboer works with performance, text and textiles, and explores the question : can a general theory be found that we can apply to the world and how we should live in it?
By playing with the loose associations between word, image and meaning, she stimulates the imagination of the spectators.

Works in exhibition:
• And then the miracle happens, the sun comes up again
2020
Installation
• HEAD HOLD HIGH HONEY
2019
Ink on textile, stones

Photo by Koen Kievits.

Jet Pronk
www.jetpronk.nl 

NL
‘Verscholen achter de lamellen ziet Jet Pronk (1997) haar inspiratie staan, de plant. Wat er uiteindelijk ontstaat zijn fragmentarische beelden die altijd iets te lijken willen zeggen over licht. Door middel van ongebruikelijke materiaalexperimenten zijn de stillevens met planten intrigerende huwelijken van oubollige en vergeten werelden. In het werk gemaakt tijdens het Master Apprentice Project is de plant dit keer als beeldend gereedschap ingezet en is de tuin van Marc Mulders leeggeplukt.”

EN
Hidden behind the blind Jet Pronk (1997) sees her inspiration: the plant. What eventually arises is fragmented images that always seem to say something about light. Through unusual material experiments, the still lives with plants are intriguing marriages of old fashioned and forgotten worlds. In the work that was made during the Apprentice Master project, the plant is this time used as a visual tool and Marc Mulders’ garden was picked bare. 

Work in exhibition:
• Dieffenbachia
Woodcut and 9 prints (edition of 12)
• Monstera
Collaboration: Christina de Korte, Pleun Moons & Jet Pronk
2020

 

Photo by Koen Kievits.

Beatrijs Rümke
https://www.beatrijsrumke.nl 

NL
Beatrijs Rümke (1993): Mens, kunstenaar, verzamelaar van takken, schrijver, binder van boeken, onderzoeker van tijd, drinker van thee en verfwater, liefhebber van glitter, tekenaar van paarden, archivaris van dagen, verzorger van boeken, planten, botten en tanden. 

EN
Beatrijs Rümke (1993): Human, artist, collector of branches, writer, binder of books, researcher of time, drinker of tea and paint water, lover of glitter, drawer of horses, archivist of days, carer of books, plants, bones and teeth. 

Work in exhibition:
• Ook een gebroken tak heeft recht op een ziekbed
2020
burlap, hay, branch

Mona Schietekat
https://monaschietekat.com 

NL
Het werk van Mona Schietekat bestaat uit tekeningen, sculpturen, gevonden en bewerkte objecten, prints, publicatie en proza. Ze benadert installaties als een spel waarin toeschouwers door de kunstenaar kunnen worden gestuurd en begeleid, waardoor ze geleidelijk terechtkomen in een specifieke staat van zijn, denken, bewegen en voelen. Haar installaties vereisen een directe blik, een onpartijdige, niet vooringenomen en bijna jeugdige nieuwsgierige observatie. 

EN
The work of Mona Schietekat comprises drawings, sculptures, found- and altered objects, prints, publications and prose. She approaches installations as a play where visitors can be guided by the artist, easing them into a specific state of being, thinking, moving and feeling. Her installations demand a direct view, an impartial, almost youthful curious observation, which has not yet been directed in any particular direction.

Work in exhibition:
• The Merry Artist and her Imaginary Alphabet
2020
Mixed media, embroidery on textile

 

Photo by Koen Kievits.

Iris Schuurs
https://www.irisschuurs.nl 

NL
Als onderzoeker van gedachtes, verhalen, visuele prikkels en onconventionele materialen hoopt Iris Schuurs (1993) de emotie die zij in haar multimediale werk legt te kunnen delen. Vaak met een knipoog naar de wetenschap of pseudowetenschap. Zoekende naar een technische toepassing om haar complexe werk te verwezenlijken.

EN
As researcher of thoughts, stories, visual stimulants and unconventional materials Iris Schuurs (1993) hopes to be able to share the emotion that she puts into her multimedial work. Often with a nod to science or pseudoscience. Searching for a technical application to accomplish her complex work. 

Work in exhibition:
• no title
oil, tubes, foam
2020

Floor Snels
https://www.floorsnels.nl 

NL
Floor Snels doet onderzoek naar sociale verhoudingen binnen een bepaalde gemeenschap. Ze analyseert hiërarchieën en reageert daarop met een vorm waarin het individuele en het collectieve met elkaar in verband worden gebracht. De uiteindelijke vorm van haar werk vertelt iets over de sociale verhoudingen binnen de situatie die ze onderzoekt.  

EN
Floor Snels conducts research into social relationships within a certain community. She analyses hierarchies and responds with a form in which the individual and the collective are connected. The final form of her work conveys something about the social relationships within the situation in which it operates.

 Work in exhibition:
• no title
2020
Audio

Koes Staassen
http://koesstaassen.nl 

NL
Koes Staassen (1985) legt onzichtbare knopen met gordijnkoorden, verkent verlangen met zachte lijnen, plooit lichamen met een lustvol oog. Sensuele werken tot stand gekomen na intieme ervaringen met vrienden en objecten. Erotisch, soms gevaarlijk, altijd teder en subversief. 

EN
Koes Staassen (1985) ties invisible knots with curtain ropers, explores desire with soft lines, folds bodies with a lustful eye. Sensual works created after intimate experiences with friends and objects. Erotic, sometimes dangerous, always tender and subversive. 

Work in exhibition:
• A fixation undying (S.A.)
2017
Silverpoint/acrylic paint/ink on paper, 76 cm x 56 cm 
• Precious Containment
2017
Collage/mixed media on paper, 38 cm x 29 cm

Photo by Koen Kievits.

Roos Vogels
www.roosvogels.com 

NL
Roos Vogels probeert de natuur niet te romantiseren, noch werkt ze vanuit een politieke of morele positie. Ze houdt zich echter bezig met de kennis en inzichten die we verkrijgen door interactie met de fysieke wereld en de materialiteit van dingen. Wat gebeurd er wanneer twee krachten elkaar ontmoeten en hoe ze lijken te transcenderen naar iets nieuws, is iets wat ze diepgaand onderzoekt. Verbondenheid, verlangen en proberen de magie van natuurlijke fenomenen te grijpen, legt ze op een eigen manier vast in haar werk.

EN
Roos Vogels does not seek to romanticise nature, nor is she working from a political or moral position. She is concerned however with the knowledge and insight we gain by interacting with the physical world and the materiality of things. What happens when two forces meet each other and how they seem to transcend into some- thing new, is something that she thoroughly investigates. Connection and longing, trying to grasp the magic of natural phenomena, is what she captures in her work.

Work in exhibition:
• Note of Thought
2020
1 drawings consisting of 36 pieces
• Repeating the Tree
2020
6 drawings
• Skin of Nature
Installation on the heath

 

Works of Emmy Zwagers on left wall. Photo by Koen Kievits.

Emmy Zwagers
https://www.emmyzwagers.nl 

NL
“Hoe bevrijd ik mezelf van limiterende gedachten?”, vraagt Emmy Zwagers zich af. Ze gebruikt diverse meditatietechnieken om haar innerlijke wereld te onderzoeken. Dit bevrijdende proces is belangrijk voor haar om zichzelf te kunnen uiten, om illusionaire ruimtes te kunnen bouwen met verf en tijdens dit proces telkens weer de kracht van creatie te herontdekken. Haar schilderijen onderzoeken vaak haar eigen fysieke kwaststreken en handschrift, en hun relatie tot zowel fysieke als imaginaire ruimtes. 

EN
“How do I free myself from limiting thoughts?”, Emmy Zwagers asks herself. She uses meditative techniques to explore her inner world. This liberating proces is important for her to be able to express herself, building illusionary spaces with paint and rediscovering the power of creation over and over again while doing so. Her paintings often revolve around her own physical gestures and brushstrokes and their relationship to both physical and imaginary spaces.

Work in exhibition:
• My Hand I
2020
Acryl on paper
• Blues on reds
2020
Acryl on canvas

 

Kunstpodium T recognises and supports art talent with exchange of knowledge and experiment.

Postal and visiting address: 
Noordstraat 105
5038 EH Tilburg

Open Friday to Sunday
from 13.00 to 17.00