In the exhibition ‘Season Highlights’, four apprentices of the tenth Apprentice/Master season have been invited to make a small solo exhibition in Kunstpodium T. These presentations will be on show during the summer. During the opening of the last Apprentice Master exhibition on Thursday 23 May, the nominees will be announced.

The exhibition opens on Thursday 27 June, during which an independent jury will announce one of the nominees as the winner of the Jan Naaijkens prize. After its opening, the exhibition is on show from 27 June until 1 September 2018. The exhibition is open on Friday, Saturdays and Sundays from 13.00 to 17.00, by appointment and during the market Dwalerij.

The nominated apprentices for this season’s exhibition are:
Pieter Chanterie, Ian Skirvin, Tina Jeranko and Marina Heuvelman

Jan Naaijkensprijs
Since 1982, the Jan Naaijkens prize is awarded yearly by the Noordbrabants Genootschap. This prize is awarded to somebody that has paid a special contribution to the development of the cultural field in the Dutch province of North-Brabant. The first prize was awarded to Jan Naaijkens, after that it went to Gerard van Maasakkers (1987), Tom America (2005), Ed Schilders (2008), Jacques de Groot (2010) and Maarten Jense (2011).
Since 2014 the Noordbrabants Genootschap connects the prize to the Apprentice Master project from Kunstpodium T. The Jan Naaijkens prize is since then awarded to the development of talent; the award has been awarded to  Juan Pablo Plazas in 2014, to Rudolf Samhejl in 2015, to Ans Mertens in 2016, to Nuni Weisz in 2017 and Yoel Pytowski in 2018. Read more information here.

About the artists

Ian Skirvin
In his work, Ian is looking for a friction that forces the viewer or the object to take a position. His role is the observing director: he presents the room and the room, the work and the people present something back to him. From this, new elements are continuously growing that offer the potential for questioning and reaction. His research starts at a fascination for the human dominance over almost everything in our world. Ian takes on the role of both maker and inhabitant of his sculptures. Found materials is being inhabited by sculptures that he creates intuitively.  The inhabitant and intruder come together in performances in which humans are being elevated (or reduced) to sculptures. The sculptures in these performances receive commands, which creates a situation that is controlled by Ian.

Pieter Chanterie
Pieter Chanterie’s images try to evoke stories which only exist within the image, they can not be reconstructed in another language – like the spectacle of storytelling in the circus tent. The long distance is very close – like if you’re peeking from outside through a window, you become present in the room. The world has its own laws and the same laws as the world in which it’s exists – like the smallest leprechaun who lives in the biggest world. He makes books and paintings. The painterly image is being strengthened and contradicted by the refined narrative – like the turbulent dancing that’s going in the living room while in the kitchen, biscuits are being dipped in the coffee.

Marina Heuvelman
Marina works to combine the necessity to create and the desire to understand the unknown. Using various forms of media, she studies her attraction to colour, shape and materiality. Where verbal thoughts fall short, image takes over creating an own entity in the studio. The flow one finds themselves in reflect an inner dialog. After accumulating an abundance of extractions, one tends to restructure to find narrative. The moment the work is assembled, it is free from her input and becomes something elusive. The physical symbolism is something she has made with her physical reach and becomes larger than herself.

Tina Jeranko
Tina Jeranko’s practice is based on the relation of language and body. She works with writing, translating words, concepts and thoughts into body movements. Besides the external material of observing society’s behaviour in Western world, she also draws her inspiration from within herself. More specifically listening to the inner voice and understanding its nature. How much comes from within and how much is influenced by rules, habits and morals of our society. Jeranko comes from Slovenia, and she is currently living and working in The Hague.

De genomineerde apprentices voor 2019 zijn:
Ian Skirvin, Pieter Chanterie, Tina Jeranko en Marina Heuvelman.

Jan Naaijkensprijs
Sinds 1982 wordt jaarlijks de Jan Naaijkensprijs uitgereikt door het Noordbrabants Genootschap. Deze prijs werd toegekend aan een persoon die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van het culturele leven in Noord-Brabant. De eerste keer werd de prijs uitgereikt aan Jan Naaijkens, daarna ging zij naar Gerard van Maasakkers (1987), Tom America (2005), Ed Schilders (2008), Jacques de Groot (2010) en Maarten Jense (2011).
Sinds 2014 haakt het Noordbrabants Genootschap aan bij het Apprentice Master project van Kunstpodium T. De Jan Naaijkensprijs wordt sindsdien ingezet voor behoud en ontwikkeling van talent en zo werd de prijs in 2014 uitgereikt aan Juan Pablo Plazas, in 2015 aan Rudolf Samhejl, in 2016 aan Ans Mertens, in 2017 aan Nuni Weisz en in 2018 aan Yoel Pytowski. Lees hier meer informatie.

Over de genomineerde kunstenaars:

Ian Skirvin
Ian zoekt in zijn werk naar een wrijving die de toeschouwer of het object dwingt een positie in te nemen. Zijn rol hierin is die van de observerende regisseur: hij dient de ruimte aan en de ruimte, het werk en de mensen, dienen vervolgens iets aan hem aan. Hieruit ontstaan continu nieuwe elementen die potentie tot bevraging en reactie bieden.
Zijn onderzoek begint bij een fascinatie voor de menselijke dominantie van vrijwel alles in onze wereld. Ian neemt de rol in van zowel maker als bewoner van zijn sculpturen. Gevonden materiaal wordt bewoond door sculpturen die hij intuïtief maakt.
De bewoner en indringer komen samen in performances waarbij mensen tot sculptuur worden verheven (of verlaagd). De sculpturen in deze performances krijgen commandos waardoor een situatie geschept wordt waar Ian de regie over heeft.

Pieter Chanterie
De beelden van Pieter Chanterie (1996) trachten vertellingen te evoceren die alleen in het beeld bestaan en niet reconstrueerbaar zijn in een andere taal – zoals het vertelspektakel binnenin de circustent. De verre afstand is vlakbij – zoals men bij het gluren door een raam mee in de kamer staat. De wereld kent zijn eigen én dezelfde wetmatigheden als de wereld waarin hij huist – zoals de kleinste kabouter die in de grootste wereld leeft.
Hij maakt boeken en schilderijen. Het schilderkunstige beeld wordt opgezocht en tegengesproken met het fijne narratieve – zoals in de woonkamer losbandig gefeest wordt terwijl in de keuken speculaas in de koffie wordt gedopt.

Tina Jeranko
De praktijk van Tina Jeranko is gebaseerd op de relatie tussen taal en lichaam. Ze werkt met schrift en vertaalt woorden, concepten en gedachten naar lichamelijke bewegingen. Buiten het externe materiaal dat ze vindt door het gedrag van de Westerse samenleving te observeren, haalt ze ook haar inspiratie uit zichzelf. Specifiek door te luisteren naar haar innerlijke stem en de aard hiervan te begrijpen. Hoeveel komt van binnen en hoeveel is beïnvloed door regels, gewoonten en moralen van onze samenleving?
Jeranko komt uit Slovenië en woont en werkt momenteel in Den Haag.

Marina Heuvelman
Marina combineert de noodzakelijkheid om te creëren en het verlangen om het onbekende te begrijpen. Door verschillende media te gebruiken bestudeert ze haar aantrekking tot kleur, vorm en materialiteit. Waar verbale gedachten tekort schieten, neemt het beeld over door een eigen entiteit te vormen in de studio. De flow waarin iemand zich bevindt reflecteert een innerlijke dialoog. Na het verzamelen van een overvloed aan extracties, neigt iemand ernaar om de narratief te reconstrueren. Op het moment dat het werk wordt samengesteld, is het vrij van haar input en wordt het iets ongrijpbaars. Het fysieke symbolisme is iets wat zij met haar fysieke bereikt maakt en groter wordt dan zijzelf.